Zamknij
REKLAMA

Ogłoszenie Wójta Gminy Sabnie o przetargu na dzierżawę

11:24, 22.10.2021 | .

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2021
Wójta Gminy Sabnie
z dnia 19 października 2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SABNIE

Wójt Gminy Sabnie ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości rolnych, położonych w obrębach:

I. Obręb: SUCHODÓŁ WŁOŚCIAŃSKI
- działka nr 859 o pow. 1,80 ha
użytki: RVI-1,80 ha
KW SI1P/00018025/8
Minimalna roczna wysokość czynszu dzierżawnego stanowi kwotę: 82,00 zł
Wadium: 82,00 zł

II. Obręb: KUPIENTYN
- działka nr 670/2 o pow. 0,3674 ha
użytki: ŁIII - 0,1656 ha, ŁIV- 0,1136 ha, ŁV- 0,0882 ha
KW SI1P/00017806/0
Z dzierżawy wyłączony jest drzewostan rosnący na działce.
Minimalna roczna wysokość czynszu dzierżawnego stanowi kwotę: 44,00 zł
Wadium: 44,00 zł

III. Obręb: KUPIENTYN-KOLONIA
- działka nr 176 w części o pow. 1,10 ha
użytki: RIIIb-0,10 ha, RIVa-0,07 ha, RIVb-0,53 ha , ŁIV-0,40 ha
KW SI1P/00017806/0
Z dzierżawy wyłączony jest drzewostan rosnący na działce.
Minimalna roczna wysokość czynszu dzierżawnego stanowi kwotę: 114,00 zł
Wadium: 114,00 zł

IV. Obręb: WYMYSŁY
- działka nr 56/11 w części o pow. 0,41 ha
użytki : PsIV-0,21 ha, PsIII-0,20 ha,
KW SI1P/00022129/8
Z dzierżawy wyłączony jest grunt pod zabudową, park.
Minimalna roczna wysokość czynszu dzierżawnego stanowi kwotę: 50,00 zł
Wadium: 50,00 zł

V. Obręb: GRODZISK
- działka nr 570 o pow. 0,25 ha
użytki: RIIIa-0,13 ha, RIIIb-0,07 ha, RIVa-0,05 ha,
KW SI1P/00018025/8
Minimalna roczna wysokość czynszu dzierżawnego stanowi kwotę: 41,00 zł
Wadium: 41,00 zł

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia stanowią działki rolne, niezabudowane.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIX/86/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru powiązanego ze Zbiornikiem Głównym Niewiadoma w miejscowościach Kupientyn, Kupientyn-Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 4065), nieruchomość oznaczona jako działka nr 176 w obrębie Kupientyn-Kolonia znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem K-1 – tereny infrastruktury kanalizacyjnej; nieruchomość oznaczona jako działka nr 670/2 w obrębie Kupientyn znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem K-2 – tereny infrastruktury kanalizacyjnej.
Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sabnie dla terenów, na których znajdują się pozostałe nieruchomości będące przedmiotem wydzierżawienia.
Dla nieruchomości prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim księgi wieczyste nr: SI1P/00018025/8, SI1P/00017806/0, KW SI1P/00022129/8. Nieruchomości nie są obciążone.
Nieruchomości wydzierżawiane są na okres: od 15.11.2021 r. do 30.09.2024 r.

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminach płatności podatku rolnego tj. do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada każdego roku.

Przetarg odbędzie się w dniu: 29.10.2021 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sabniach ul. Główna 73.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu nie później niż 3 dni przed dniem przetargu – najpóźniej do dnia 26.10.2021 r. /decyduje data wpływu na konto Gminy Sabnie /.
Wadium wnoszone jest w pieniądzu, na konto Gminy Sabnie nr: 61 9221 000000 300113 200000 50 w PBS Sokołów Podlaski Oddział w Sabniach.
Wadium ulega przepadkowi o ile Oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy. Oferentowi, który przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Oferentowi, który przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sabniach – sala posiedzeń, godz. 1100

Pisemną ofertę w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości Gminy Sabnie” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sabnie w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godziny 10.30.

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę firmy jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami nieograniczonego przetargu ofertowego i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- nr działki oraz obręb/nazwa wsi/ w którym działka jest położona,
- proponowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę działki wyrażoną w złotych (nie mniej niż minimalna wysokość czynszu dzierżawnego podana w ogłoszeniu).

Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który jest dostępny w na stronie internetowej Gminy Sabnie www.sabnie.pl w zakładce biuletyn informacji publicznej i w budynku Urzędu Gminy Sabnie, pokój nr 8, tel. /25/ 787 41 93.
Wójt Gminy Sabnie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Oferent, który wygrał przetarg obowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyniku przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sabnie - pokój nr 8, tel./25/ 787- 41- 93.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 19.10.2021 r. w Urzędzie Gminy Sabnie i w w/w miejscowościach oraz podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Sabnie www.sabnie.pl w zakładce biuletyn informacji publicznej i w prasie lokalnej.

Wójt
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%