Zamknij

Zarobki w samorządach w górę. W powiecie długa dyskusja.

09:24, 03.12.2021 | BGG/FOT. ARCHIWUM POWIAT SOKOŁOWSKI
Skomentuj
REKLAMA

Prawie 6 godzin trwała wtorkowa sesja Rady Powiatu Sokołowskiego, a większość czasu zajęły dyskusje i głosowania nad ustaleniem zarobków starosty i wysokości diet radnych. Starosta zgodnie z nowymi przepisami musiała dostać podwyżkę, ale radni byli podzieleni co do jej wysokości. Dopiero po serii głosowań członkowie rady zdecydowali też, że podniosą swoje diety.

W samorządach rozpoczęły się debaty nad podwyżkami dla wójtów, burmistrzów i starostów. W efekcie zmian w przepisach zarobki wszystkich samorządowców powołanych na stanowisko w drodze wyboru w powiecie sokołowskim są niższe niż ustawowe minimum. Dlaczego?

Góra podniosła stawki
Niedawno przestało obowiązywać rozporządzenie z 2018 r., które obcięło uposażenia włodarzy o 20 proc. We wrześniu posłowie dali zielone światło dla podwyżek w samorządzie. Najpierw 17 września 2021 r. wprowadzono zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych - podniesiono z 12 525,94 zł brutto do 20 041,50 zł brutto górny ustawowy poziom wynagrodzenia (wraz z dodatkami), które może być wypłacane włodarzowi. Natomiast Rada Ministrów rozporządzeniem z 25 października 2021 r. podniosła uposażenia samorządowców o 60 proc. Ten wzrost ma nastąpić dla zatrudnionych na podstawie wyboru z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r.
Jednocześnie w rozporządzeniu przewidziano także spore podniesienie zarobków pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, czyli skarbników i zastępców włodarzy. Wzrosną także pobory zatrudnionych na umowę o pracę, jednak tu wzrost stawek nie jest tak wysoki.

Starosta z podwyżką
Na sesji Rady Powiatu Sokołowskiego we wtorek, 29 listopada, radni zajmowali się sprawą zarówno podwyżki dla starosty sokołowskiego, jak i kwestią podniesienia diet dla radnych. Obrady rozpoczęły się o 14.30, a skończyły się po 20. Najdłużej debatowano właśnie nad tymi dwiema uchwałami.
Projekt uchwały, który trafił na sesję zakładał zwiększenie wynagrodzenia starosty sokołowskiego z obecnych 10 180 zł brutto do 19 470 zł brutto (minimalne wynagrodzenie starosty według nowych przepisów to 15 557 zł brutto).

W uzasadnieniu uchwały napisano, że: „Proponowana kwota wynagrodzenia ma związek z osiągnięciami Starosty w dziedzinie inwestycji, a zwłaszcza z zajęciem III miejsca przez Powiat Sokołowski w rankingu czasopisma „Wspólnota”, odnoszącym się do wydatków inwestycyjnych samorządów 2021 r. Ponadto należy uwzględnić zaangażowanie Starosty w realizację innych przedsięwzięć, takich jak: 1. budowa dróg: - Sokołów Podlaski - Kożuchówek ponad 8,5 km; - Kosów Lacki - Chruszczewka ponad 7 km; - Skibniew - Grzymały ponad 4 km; - Grądy - Nowa Wieś Kosowska ok. 3 km; - Ząbków - granica Powiatu Sokołowskiego ok. 1,6 km; 2. pozyskanie środków na budowę drogi Paczuski - Kowiesy, 3. pozyskanie środków na budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy SPZOZ w Sokołowie Podlaskim, 4. wykonanie ponad 70% inwestycji związanych z realizacją RIT. W oparciu o powyższe proponowane wynagrodzenie jest adekwatne do osiągniętych wyników”.

Ale temat wywołał na sesji dyskusje. Radna Longina Oleszczuk wskazała, że projekt uchwały ma wady prawne, bo nie zawiera skutków finansowych. Zaproponowała, by nie podnosić wynagrodzenia starosty do maksymalnego poziomu.

- Ustawodawca w 2018 r. obciął zarobki m.in. samorządowców o 20 procent, teraz zmienił przepisy chyba po to, żeby podniósł się krzyk, że starosta i inni to są pazerne osoby i przy kiepskich wynikach finansowych chcą udrzeć jak najwięcej. Proponuję, aby wynagrodzenie dla pani starosty wyniosło 16 776 zł. Według nowej ustawy prezydent RP będzie zarabiał ok. 25 tys. zł – mówiła radna Oleszczuk. Podała przy tym dane dotyczące zarobków pracowników starostwa. Wynika z nich, że przeciętne wynagrodzenie w starostwie wynosi 4067 zł brutto, a wśród kadry kierowniczej (bez starosty, wicestarosty, skarbnika i sekretarza) – 6405 zł brutto. Zdaniem radnej po takiej podwyżce będą zbyt duże dysproporcje w wynagrodzeniach między starostą, a pracownikami.

Grzegorz Kobyliński chciał, by wynagrodzenie w nowej wysokości uchwalić staroście od 1 tycznia 2022 r., a nie z wyrównaniem od sierpnia tego roku, ale okazało się, że na takie rozwiązanie nie pozwalają przepisy.
Z kolei radny Wojciech Jańczuk zwrócił uwagę, że obecnie roczne wynagrodzenie starosty wynosi ok. 155 tys. zł rocznie, po podwyżce zaś w skali roku wyjdzie prawie 300 tys. zł. - To kolosalna kwota. Pamiętajmy, że ustawa przewiduje też podwyżki dla wicestarosty i skarbnika. Jeśli z takim rozmachem będziemy dawać podwyżki swoim włodarzom, to będzie to 300-400 tys. w skali roku. Uważam, że podwyżka powinna być minimalna – mówił. Radny zaproponował, by podnieść zarobki starosty do kwoty minimalnej przewidzianej przez ustawę -15 557 zł, a „zdjęte” 4 tysiące z projektu uchwały przeznaczyć na podwyżki dla pracowników.
W dyskusji padało jeszcze wiele różnych argumentów. Radny Marek Ratyński zwrócił np. uwagę, że wynagrodzenie takie, jak zaproponowano w uchwale dostał niedawno burmistrz Kosowa Lackiego. Radny Jarosław Puścion pytał, czy są na tą podwyżkę pieniądze w budżecie. Od skarbniczki usłyszał, że są.

Przewodniczący rady Jacek Odziemczyk jako jedyny w dyskusji mocno poparł projekt uchwały. Podkreślił, że z informacji opracowanych przez twórców rankingu „Wspólnoty” wynika, że od 2018 r. powiat sokołowski dzięki staraniom obecnej starosty pozyskał potężne fundusze na inwestycje i przeprowadził lub prowadzi remonty na 55 km dróg. - Ważąc państwa argumenty, które są słuszne i macie sporo racji oraz argumenty z uchwały uważam, że ta podwyżka Elżbiecie Sadowskiej się należy i jest adekwatna. Uważam natomiast, że nie są potrzebne podwyżki diet dla radnych – zaznaczył.

Ostatecznie w głosowaniach przepadły wszystkie propozycje zmian w uchwale zaproponowane przez radnych i uchwalono projekt zgłoszony na sesję, zakładający wynagrodzenie starosty w wysokości 19 470 zł. Za było 8 radnych (Jolanta Ciołkowska, Ryszard Domański, Andrzej Kietliński, Urszula Krzymowska, Jacek Odziemczyk, Marek Ratyński, Krzysztof Więsak i Sławomir Wróblewski), przeciwko – 5 (Leszek Iwaniuk, Wojciech Jańczuk, Grzegorz Kobyliński, Longina Oleszczuk i Jerzy Strzała) , a 3 wstrzymało się od głosu (Bogdan Czarnocki, Łukasz Śmiejkowski i Jarosław Puścion). Nie głosował Jarosław Misiak.

Radni też dostaną wyższe diety
Jeszcze dłuższa dyskusja towarzyszyła sprawie podwyższenia diet radnych. Projekt uchwały zgłosiło sześcioro radnych: Jolanta Ciołkowska, Urszula Krzymowska, Ryszard Domański, Marek Ratyński, Grzegorz Kobyliński i Andrzej Kietliński.

Na początku sesji radna Longina Oleszczuk zgłosiła wniosek, by ten punkt wycofać z porządku obrad. Wskazywała, że uchwała nie zawiera skutków finansowych, a zatem jest sprzeczna ze statutem powiatu. Wskazała też, że zapisy uchwały mogą prowadzić do absurdu, przewidują bowiem zmniejszenie diety o 30 proc. za każdą nieobecność na sesji i komisji. Gdyby w miesiącu zdarzyły się 2 sesje i 4 komisje, a radny na nich nie był, musiałby mieć zmniejszoną dietę o 180 proc. Jednak wniosek radnej nie uzyskał wymaganej większości.

Przewodniczący Odziemczyk poparł pomysł radnej Oleszczuk, by diet nie podnosić. Przypomniał, że uchwała może nie przejść przez nadzór wojewody, bo orzecznictwo wskazuje, że dieta powinna być rekompensatą za utracone zarobki, tymczasem z projektu wynika, że radny, który nie będzie obecny na sesji i komisji i tak otrzyma pieniądze, choć mniejsze. Porównał też obecne i proponowane w uchwale diety.
Przewodniczący rady otrzymuje obecnie 1878 zł miesięcznie (propozycja to 2920 zł); wiceprzewodniczący rady ma 1073 zł (miałby mieć 1717 zł), nieetatowy członek zarządu ma obecnie 1395 zł diety (proponowano 2233 zł), przewodniczący komisji otrzymuje 1019 zł (miałby dostać 1632 zł), radny pracujący w dwóch komisjach dostaje dietę w wysokości 697 zł (dostałby 1116 zł), a radny pracujący w jednej komisji 456 zł (miałby mieć 730 zł). Jacek Odziemczyk zaproponował, by różnice przeznaczyć na podwyżki dla pracowników starostwa (z wyjaśnień skarbnik wynika, że łącznie jest to ok. 100 osób)
W głosowaniu nie przeszedł wniosek radnej Longiny Oleszczuk o odrzucenie uchwały w całości (7 radnych było za, 7 przeciw, 3 się wstrzymało).

Radny Grzegorz Kobyliński, przedstawił zgłoszony przez niego i przyjęty na Komisji Oświaty wniosek zakładający nieco niższe stawki niż te w projekcie uchwały. Tę propozycję poparło 10 radnych (Ciołkowska, Domański, Iwaniuk, Kietliński, Kobyliński, Krzymowska, Misiak, Puścion, Ratyński, Wróblewski), 6 było przeciw (Czarnocki, Jańczuk, Odziemczyk, Oleszczuk, Śmiejkowski, Strzała), a 1 wstrzymał się od głosu (Więsak).
Radny Kobyliński zaproponował też, żeby uchwała weszła w życie od 1 stycznia. Ten wniosek został przyjęty 10 głosami za, 1 przeciw, przy 4 wstrzymujących się.

W głosowaniu za poprawionym projektem, zakładającym diety w wysokości 2576 zł dla przewodniczącego rady, 1503 zł dla wiceprzewodniczącego, 2147 zł dla członka zarządu, 1503 zł dla przewodniczącego komisji, 1073 zł dla radnego pracującego w 2 komisjach i 858 zł dla radnego pracującego w jednej komisji opowiedziało się 8 radnych (Ciołkowska, Domański, Kietliński, Kobyliński, Krzymowska, Misiak, Ratyński, Wróblewski), 6 było przeciw (Czarnocki, Jańczuk, Odziemczyk, Śmiejkowski, Strzała, Więsak), a 3 wstrzymało się od głosu (Iwaniuk, Oleszczuk, Puścion).

Zainteresowani całą dyskusją mogą obejrzeć relację z sesji na stronie internetowej powiatu.

(BGG/FOT. ARCHIWUM POWIAT SOKOŁOWSKI)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (43)

Szast Szast

27 4

Szastanie pieniędzmi. Chwalenie się drogami których powiat nigdzie samodzielnie nie wyremontował. W każdej inwestycji musiały pomagać gminy.
Latem pobocza zaniedbane. Nie są w stanie wykosić swoich poboczy na czas. W urzędzie bałagan. Ale. Ok kasa się liczy. 09:45, 03.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

CzytelnikCzytelnik

14 2

Dobrze że ktoś ten chaos z sesji spisał w miarę jasno. Sesjie powiatu trudno się ogląda a w tej to już ciezko było nadążyć za głosowaniami. Do tego momentami źle słychać lub nie słychać wcale, połowa radnych na sali reszta gdzieś z komputerów nadaje, rwą się połączenia 09:52, 03.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PoprostuPoprostu

12 4

No podwyżki się poprostu nam należą. Wysoka inflacja wszystko drożeje to musimy więcej zarabiać chyba proste nie. 10:48, 03.12.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Zszokowany Zszokowany

10 2

Szkoda ze pracownicy też nie dostali takich podwyżek 11:31, 03.12.2021


JasnyJasny

2 0

Hahaha!!!! I wszystko jasne... 22:34, 05.12.2021


GminnyGminny

15 0

Proszę obejrzyjcie sesję rady powiatu.
Czy też macie wrażenie że to Pan Odziemczyk jest najważniejszy a Pani Sadowskiej wymykają się spod kontroli.??
11:22, 03.12.2021

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

ASAS

4 2

Bzdury piszesz. Starosty Sadowskiej nie było przez większość sesji bo trafiła do szpitala na koniec sesji była o tym mowa 11:44, 03.12.2021


to się...to się...

2 3

nie wydaje....to jest fakt!!! 13:48, 03.12.2021


ullaulla

4 1

,...trafiła do szpitala... i to nie pierwszy raz chyba taka chorowita, czy to zasługa jacucia czy ministra? 20:52, 04.12.2021


GminnyGminny

16 2

Może Pani Sadowska dostała tą podwyżkę za zgodę dla pewnej firmy na gromadzenie śmieci na ul.Tartacznej??? 11:24, 03.12.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jasnejasne

8 7

Większego idio-tyzmu dawno nie czytałem 11:43, 03.12.2021


THE ENDTHE END

28 0

To jest kolejny argument żeby zwyczajnie powiaty ZLIKWIDOWAĆ. 12:39, 03.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MarMar

14 2

Dobrze zrozumiałem dla starosty prawie 20 koła brutto.Niewiem czy starczy do pierwszego 🤣🤣
Cztery razy tyle co średnia krajowa? 13:18, 03.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PowiatowaPowiatowa

17 6

Rozbój w biały dzień i okradanie narodu w białych rękawiczkach.....ładnie się bawicie za publiczne pieniądze panie i panowie, a mieliście pracować dla społeczeństwa, szczególnie ten nie-szlachetny przewodniczacy ciągle i tak nienażarty...... 13:35, 03.12.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

a jaka jak

1 2

Starosta pracował za pensje niższą od kierowników wydziałów ( mówimy o wynagrodzeniu zasadniczym) to jakoś wszyscy milczeli. Wstyd - tzw . prawa strona. Wszystkim zawsze szkoda pieniędzy dla kogoś. Uważam ,że słusznie się wynagrodzenia należą. To chyba nie są ubodzy krewni. Zgorszeni przeciwnicy - niech wrócą do swoich oświadczeń majątkowych z okresu prosperity i nie głoszą frazesów kryzysowych i . 11:30, 07.12.2021


MaszaMasza

15 2

to nie starosta ciężko pracuje - tylko jej pracownicy. Jak tak dalej będzie się szerzyć warcholstwo to PiS orżnie wszystkie wybory !!!! 14:08, 03.12.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

zachłannosc nie ma gzachłannosc nie ma g

1 0

I niech przerżnie pis za to wybory, bo co innego robią a co innego mówią. 22:41, 19.01.2022


oj tam oj tamoj tam oj tam

4 8

w innych gminach to samo się dzieje... luz 14:49, 03.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AlAl

7 7

I Panu Burmistrzowi podwyżka się należy! Bez niego te miasto by nie istniało 15:11, 03.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do - oj tam---------Do - oj tam---------

11 2

Bo ryba psuja się od łba i jest TOOO. PiS obudzi się , ale z ręką w nocniku. Już obecnie ,, żebrana ,, większość w Sejmie , a dalej chodzą po linie bez trzymanki. 15:22, 03.12.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ale co to ocbchodzi ale co to ocbchodzi

2 0

dobrze i trochę jeszcze podoić tę krowę... 20:55, 04.12.2021


ObserwatorObserwator

15 0

Adorator proponuje i pilnuje , marzy że jemu też coś skapnie, to jest *%#)!& żeby pracownicy robili za 2500 a starostecka 250000 .Niech adorator nie *%#)!& o jej ciężkiej pracy chyba, że myśli kombinatorskie męczą , Wstydu pisoskie radne nie mają ,tak nas reprezentują, żeby was szlak trafił. A najlepszy radny z Bielan na koniec ze strachu popuścił i zasrał łącze wstyd panie jarku. 18:15, 03.12.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

dodo

4 0

Proponuję popatrzeć w Biurze Pracy ,pełnia jego poddaństwa, jest tam gdzie zysk 13:38, 05.12.2021


Mieszkanka Mieszkanka

16 9

Pan Odziemczyk po rycersku jak Don Kichot zrezygnował z podwyżki dla siebie. Mam pytanie na ilu etatach pracuje bo moje dziecko dawno historii nie miało? 18:27, 03.12.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Małgorzata Małgorzata

5 7

Dlaczego? bo z dyrektorką z szarej jest w komitywie. Ona daje mu co chce a on odwdzięcza się protekcją. Podobno wkrótce kończy się jej kadencja i będzie chciała poparcia. 21:05, 04.12.2021


do Mieszkankido Mieszkanki

16 9

Wiele etatów i jeszcze ma czas żeby obserwować ciężką pracę koleżanki , zawsze był narcyzem i jest 18:42, 03.12.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

jaja

4 0

raczej rododendronem!!!! Hahaha 20:57, 04.12.2021


Jerzy Jerzy

7 8

Panie Jacku wróć do źródła. Znałem Ciebie zanim stałeś się politykiem. Przykro patrzeć na Twoją apokalipsę jako człowieka. 22:53, 04.12.2021


ElaEla

7 3

Dokładnie, Burmistrzowi dać bo to PAN tego miasta. 20:42, 03.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

złyzły

9 3

Doooojna zmiana trwa..... puszczą suwerena w samych skarpetkach. Prawi i Sprawiedliwi.
Sobie miliony, a reszta za miskę ryżu.... jak obiecali tak jest. 20:57, 03.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kkkk

11 3

Tyle czau debatować o pieniądzach... wstyd, moi radni - Ula, Jacek Sławek. Czy w dobie inflacji naprawdę musicie mieć jeszcze więcej. Starosta też ostatkiem ciągnie? Niszczycie tym wielką sprawę. 22:06, 03.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JaśJaś

6 1

Kiedy z Tobą tańczę moje ciało płonie,
Ja przy ciepłym ciałku lubię ogrzać dłonie,
Kiedy z Tobą tańczę to wszystko mnie cieszy,
Mnie cieszą te rzeczy gdy ktoś ze mną grzeszy.

🙄😐 23:44, 03.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Dno,,,Dno,,,

16 2

Buta , arogancja i chamstwo - TO reprezentują włodarze naszego powiatu... 07:49, 04.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WyborcaWyborca

14 2

Pamiętacie jak przed wyborami wytykano zarobki poprzednikom, jacy byli prawi i sprawiedliwi. I co ? I wyszło Szydło z worka. Pycha, buta i arogancja kroczy przed upadkiem. A ja *%#)!& na was głosowałem. Wstyd mi, ale w pisie nie wiedzą co to wstyd. 08:02, 04.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

No toNo to

14 4

Bravo WY! Następna kadencja? Chyba nie. W każdym razem nie poprzez mój głos. Nigdy więcej PiS. 12:33, 04.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

obserwatorobserwator

14 10

to chichot historii i.... pana od historii...poprzednio on pisał komentarze , teraz o Nim piszą ... i to jeszcze gorzej!!!! 21:04, 04.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Pod publiczkęPod publiczkę

12 1

Żenująca to dla mnie jest zwłaszcza ta dyskusja o dietach.
Pan Jańczuk siedzi cicho na sesjach, nie wypowiada się, milczał gdy w poprzednej kadencji starostę Iwaniuka czesało CBA /za dochody z rady nadzorczej spółki skarbu państwa/, a w sprawie zarobków starosty nawijał jak katarynka.
Jeśli ci radni co są przeciwni dietom faktycznie są im przeciwni, niech oddadzą nadwyżkę na cele charytatywne: na szpital, Caritas, WOŚP - cokolwiek. Wtedy uznam, że są naprawdę przeciw, a nie biją pianę pod publiczkę. 23:47, 04.12.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Łysy JanekŁysy Janek

1 0

Pan Jańczuk to śpi zwyczajnie na sesjach i kompletnie NIC nie wnosi, rapetm się obudził i szczeka jak pies bo ktoś więcej zarobi od niego :) popatrzcie w jego oświadczenie majątkowe !
Teraz to już bieda bo w Statoil ma tylko 120tys, w Krajowym rejestrze wsparcia rolnictwa miał 470 tys rocznie
https://powiat-sokolowski.bip.net.pl/?a=13564#
https://powiat-sokolowski.bip.net.pl/?a=10802 12:52, 06.12.2021


TAK...TAK...

10 3

Ale nie na WOŚP - Komuch nie DA się rozliczyć. Żyje z tego JEGO rodzinka i wąskie grono wspierających GO. 07:57, 05.12.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Nie Nie

2 1

Jak z takim ediotą można dyskutować , tam kaczor robi wszystko żeby udowodnić jakiekolwiek uchybienie
Nic nie może znaleźć a taki eretyn pisze co wymyślił mimo braku mózgu 20:34, 05.12.2021


Uwarzam RZeUwarzam RZe

3 1

Uważam, że władzy należy się Wszystko, bo takiej dobrej władzy jeszcze nie było. DAĆ IM PO BILIONIE PLN. 12:55, 06.12.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

że że

5 2

s,,rwysynom 13:43, 06.12.2021


NIKTNIKT

2 0

wstydu nie macie- to do was sienkiewicz kierował słowa: Rzeczpospolita to poszmat czerwonego płótna za które każdy ciągnie w swoją stronę.........odejdzicie w niesławie...wyborcy was rozliczą, okradacie nas Polaków, okradacie naród polski, zero pokory, nie mówicc ojakiejkolwiek słuzbie... 17:17, 10.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%